БЪЛГАРО-ФРЕНСКИ АДВОКАТСКИ ФОРУМ

Forum

Premier Forum des Avocatsdes Barreaux de Marseille et Sofia

15-16  Mai 2014

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 И

КЛУБ НА АДВОКАТИТЕ ФРАНКОФОНИ

Имат удоволствието да Ви поканят на

 

 Първия БЪЛГАРО-ФРЕНСКИ АДВОКАТСКИ ФОРУМ с участието на Адвокатската Колегия на Марсилия

Форумът ще сепроведена 15 Май 2014г.от 9.00ч. в конферентната зала на Висшия Адвокатски Съвет

(гр. София 1000 ул. “ЦарКалоян” № 1-а)

 

Моля, заявете участието си до 10.05.2014г.на

e-mail: office@avocatsfrancophonesbg.eu

тел: +359 887402638

 

Форматът насъбитието предполага обмяна на опит и идеи, тъй че ще се радваме, ако чуем Вашите мнения по заложените теми,по време на форума.

Благодорим, че предварително сте се запознали с програмата.

 

Участието е безплатно!

 

 

ПРОГРАМА

 

9.00h.-9.30h. Регистрация и настаняване
9.30h.-10.00h. Коктейл “Добредошли”

10.00h.-10.40h.Официално откриване наФорума

 

ПредставяненапрограматанаФорумаотПрезидентанаКлубанаАдвокатитеФранкофони –адв. СилвиГаврилов

 

ПриветствияотПредседателянаСофийскаАдвокатскаКолегия  – адв. ПетърКитанов

 

ПриветствияотГлавниясекретарнаСофийскаАдвокатскаКолегия – адв. ВладимирДончев

 

ПриведствияотПредседателянаАдвокатскатаколегиянаМарсилия  – адв. Ерик КАМПАНА 10.40h.-11.00h.Представянанафренскатасистема КАРПА (Le système des CARPA françaises)

 

– Председател ПАЛАЧИ и адв. Марк БЕРЕНГЕР 11.00 – 11.30Проблемитенаадвокатскататайна

 

-Председател МАТЕЙ и Председател ДЖИЛЕТА11.30h.-12.00h.Управлениенадела, изискващиспешнадвокатсказащитапонаказателнидела вАдвокатскатаколегиянаМарсилия. Законодателнатауредбаназадържанетоподстража.

 

-адв. Денис ФАЙОЛ

12.00h.-12.30h.Функционирене и уредбанаАдвокатскатаколегиянаМарсилия  инационалнитеинстанции

ПредседателЕрик КАМПАНА

12.30h.-13.00h.Разисквания исвободнадискусия13.00h.-14.00h.Коктейл

14.00h.-14.30h.Фалитътнафисическилица, съгласнофренскотозаконодателство

Очаква се лектор14.30 – 15.00Налаганетонаглоби и наказаниянаадвокатите в съдебназала

 

Очакваселектор15.00 – 15.55 Свободна дискусия по всички теми

 

Изтегляне на програмата във формат PDF – Програма Форум 15-16 БГ

 

 

 

 

Share Button