Доклад на КАФ – януари 2014

ДОКЛАД

 /изнесен пред Общото събрание на Софийска адвокатска колегия

25 -26 януари 2014 г./

От

Адв. Силви Гаврилов,

Председател на УС на сдружение „Клуб на адвокатите франкофони”

Отчетен период: юли – декември 2013 г.

Уважаеми Г-н Председател на САК,

Уважаеми Господин Секретар,

Уважаеми членове на САС,

Колеги и гости,

Както една немалка част от Вас знаят, през януари 2013 г. беше подписано споразумение за сътрудничество между Софийска адвокатска колегия и Парижка адвокатска колегия. Споразумението даде старт на ентусиазма на няколко колеги, сред които и моята скромна персона за създаване на Клуба на адвокатите франкофони. Идеята бе чрез организиране на колеги с добри знания по френски език и имащи отношение и известен опит с френското право и правна система да анализираме и да предложим на органите на САК положителни и практически осъществими нововъденения в практиките на Софийски адвокатски съвет и на софийските адвокати, почерпени от опита на френските професионални организации на адвокатите.

Така в средата на месец юли 2013 г. Клубът беше вписан в регистъра на ЮЛНЦ към СГС. Учредители на клуба станаха 21 адвоката от САК и двама колеги от Благоевградска адвокатска колегия. Между учредителите бяха представители както на големи кантори с утвърден авторитет, така и колеги със самостоятелна практика; както адвокати с дългогодишен опит, така и млади, навлизащи в професията колеги, някои от тях – членове на Висшия адвокатски съвет и на Софийски адвокатски съвет.

Де факто Клубът стартира дейността си през септември месец миналата година, като на 12. 09. 2013 г бе проведено първото разширено заседание на УС на което бяха набелязани конкретни задачи до края на годината.

В нашата дейност бяхме покрепени от ръководството на Софийска адвокатска колегия, председателя адвокат Петър Китанов и секретаря, адвокат Владимир Дончев, както и от всички членове на Софийски адвокатски съвет, както и от отделни адвокати от Висшия адвокатски съвет, за което им изказваме искрената си благодарност днес пред Общото събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия.

За сведение на колегите през последните месеци на 2013 г. Клубът осъществи следното:

1. В София бе организирана работна среща с бившия председател на Парижка адвокатска колегия известния френски адвокат Бернар Ватие на тема: „Промените в закона за адвокатурата в България”. Адвокат Ватие представи свой коментар на българския закон от гледна точка на френското законодателство, регламентиращо нашата професия.

2. Беше организиран коктейл с покани до всички държавни институции, международни организации, френскоезични посолства, органи на адвокатурата и съдебната власт за представяне на Клуба пред широката общественост. Коктейлът беше посветен и на 20 – та годишнина от подписването от България на споразумението за пълноправно членство в Общонстта на франкофонските държави. Специални гости на събитието бяха Президентът Желев, подписал през 1993 г. цитираното споразумение, адвокат Ралица Негенцова, Председател на Висшия Адвокатски Съвет, адвокат Петър Китанов, Председател на Софийска адвокатска колегия, адвокат Владимир Дончев, секретар на Софийски адвокатски съвет, адвокат Бернар Ватие, бивш председател на Парижка адвокатска колегия, бивш председател на CCBE, настоящ Главен секретар на Съюза на франкофонските адвокатски колегии с обща правна традиция /CIB/.

3. Представители на клуба посетиха редовния конгрес на борда на директорите на Международния съюз на адвокатите, проведен в Ница септември месец като представиха Клуба и заявиха желание за сътрудничество както с МСА, така и с ръководството на Адвокатска колегия – Ница.

4. През октомври месец председателят на Клуба при частно посещение в Марсилия установи контакти с ръководството на Марсилската адвокатска колегия, което доведе до участие на САК в международното изложение на адвокатски тоги в Марсилия. Подготвя се споразумение за сътрудничество и с Марсилска адвокатска колегия и обмяна на стажанти и опит в организацията на нашата професия.

5. В началото на месец декември представители на Клуба посетиха официалното откриване на съдебната година на Парижката адвокатска колегия за 2013 г. При посещението бяха уговорени конкретни мерку по изпълнение на споразумението с ПАК с новия председател на ПАК адвокат Оливие Сюр, чиито мандат започна през 01. 2014 г.

До края на 2013 г. нови четирима колеги заявиха желание за членство и бяха приети в Клуба.

Бяха проведени срещи с представители на Френския културен институт и представители на Френско посолство за конкретизиране на конкретни мероприятия за 2014 г.

Проведените срещи и обсъждания ни дадоха известен хоризонт за набелязване на задачите за 2014 г., които Клубът ще се опита да реализира със съдействието на Софийски адвокатски дъвет и в интерес на българските адвокати.

Като мероприятия с практическа полза за българските адвокати бяха определени следните дейности:

1. Провеждане на среща семинар с представители на КАРПА /Каса за разплащания на френските адвокати/.

При неколкократните ни срещи и обсъждания с представители на ръководството на КАРПА бяхме запознати с конкретните преимущества, които е донесла тази система за разплащания на френските адвокатски колегии и на адвокатите като цяло. Преимуществата накратко са:

  • по-голяма сигурност и доверие в адвокатите от страна на клиента;
  • управление на средствата за правна помощ; /икономия на административни дейности/;
  • групирането на средства в големи мащаби позволява финансиране от лихвите на дейности на адвокатската колегия – по обучение на адвокати, подпомагане на социални нужди на адвокати и др.

В този смисъл планираният семинар следва да е само първата стъпка за оценка на системата КАРПА за работата и в български условия. Следва да се организира работна група, която да проучи реалните ползи и най – ефективния начин за внедряване на системата в българската адвокатура, както необходимите нормативни промени, свързани с въвежданета и. Убеден съм, че Софийска адвокатска колегия може да разчита на пълно съдействие от Клуба на адвокатите франкофони.

2. Превод на юридическа литература – набелязани са 2 книги за превод през 2014 г.

  • Професионални практики на адвоката с автор адвокат Ууг – третираща практическите измерения на организацията и работата на адвоката, както в съдебна зала, така и извън нея;
  • Реторически похвати и аргументативни техники с автор адвокат Франсоа Мартино.

3. Планираме съставяне и съответно издаването на двуезичен френско български и българофренски юридически речник, като срокът за издаването му е 2015 г.

4. Изпращане на 4 млади адвоката на стаж във френски кантори.

5. Организиране на 3 семинара  с теми от областта на: 

  • наказателно право;
  • интернет технологиите и правото;
  • международен търговски арбитраж с участието на реномирани специалисти от френскоезични кантори.

6. Проучване и въвеждане на добри практики в организацията на адвокатите. В процес сме на детайлно проучване на дейността на ПАК, която е организирала иновативни услуги за членовете си /в това число и електронно гласуване за органи на адвокатурата/.

Тук влизат също и:

  • мерки срещу незаконното практикуване на професията от страна на неправоспособни лица, представящи се пред клиентите и съдилищата за адвокати;
  • проучване на системата „Преференция” имаща за цел създаване на преференциални условия за закупуване от адвокати на продукти и услуги, свързани с професионалната им дейност, както и относно социални дейности насочени към адвокати./ 

Днес САК осигури безплатно ползване на правно информационните системи Апис и Сиела за членовете си и това е едно добро начало. Защо обаче този принцип /на закупуване на едро на продукти и услуги/ да не бъде приложен и към други професионални нужди на адвокатите – например офис оборудване, канцеларски материали, организиране на пътувания и т.н./

За допълване и доуточняване на списъка с мероприятията ще проведем работна среща на УС и членовете на клуба на 31. 01. и 01. 02 на която да обсъдим и допълним работния график за годината. Предвижда се и прием на нови членове.

Като пожелавам на всички колеги една ползотворна година пожелавам на приятелите и съмишлениците от „Клуба на адвокатите франкофони” и на себе си да осъществим набелязаните задачи, както и да попълни състава си с още нови и ентусиазирани членове. Използвам случая да отбележа, че единственото условие за членство е адвокатска правоспособност и владеенето и/или изучаването на френски език, което условие е нужно за пълноценно участие в работата и мероприятията на клуба.

Изготвил:

Адв. С. Гаврилов

Председател на УС на „Клуба на адвокатите франкофони”

София, 24. 01. 2014 г.

Share Button