Информационен бюлетин – януари 2014

 

Curia entete

Съд на Европейския Съюз
Служба Преса и информация
Отдел България
Илияна Пальова
Тел : +352 4303 3708
http://www.curia.europa.eu

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

13 – 26 януари 2014

Бюлетинът е неофициален документ, предназначен предимно за ползване от медиите, който не обвързва по никакъв начин Съда на Европейския Съюз и има за цел да представи висящите дела.
Изборът на представените дела е субективен и неизчерпателен.
График на Съда и Общия Съд

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪД

Четвъртък 16 януари 2014 Решение по дело C-378/12 Onuekwere (EN) Прессъобщение

Решение по дело C-400/12 G (EN)
Европейско гражданство
Втори състав – 9:30

ОБЩ СЪД

Четвъртък 16 януари 2014
Съдебно решение по дело Т-433/12 Steiff (DE)
Съдебно решение по дело Т-434/12 Steiff (DE)
Интелектуална собственост
Пети състав – 9:30

КРАЙ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

СЪД

Четвъртък 16 януари 2014 Решение по дело C-378/12 Onuekwere (EN) Прессъобщение
Решение по дело C-400/12 G (EN)
Европейско гражданство
Втори състав – 9:30

Правото на Съюза1 предвижда да се предоставя право на постоянно пребиваване на членовете на семейството на гражданин на Съюза, които не са граждани на държава членка, ако са пребивавали в приемащата държава членка в продължение на непрекъснат срок от пет години.
Съдът трябва да установи дали престоят в затвора може да се счита за законно пребиваване.
Ако Съдът отговори отрицателно на този въпрос, английската юрисдикция иска да установи дали при изчисляването на този петгодишен срок е възможно да се събират периодите на законно пребиваване преди и след лишаването от свобода.

ОБЩ СЪД

Четвъртък 16 януари 2014
Съдебно решение по дело Т-433/12 Steiff (DE)
Съдебно решение по дело Т-434/12 Steiff (DE)
Интелектуална собственост
Пети състав – 9:30

През 2010 г. Steiff, немска фирма за производство на детски плюшени играчки, иска да регистрира следните елементи като марка на Съюза:

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, стр. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56).

След отказа за регистрация от страна на Службата за хармонизация на вътрешния пазар на металното копче и етикета, поставени на ухото на плюшено мече, Steiff се обръща към Общия Съд с искане да се анулира това решение.

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН – януари 2014 (PDF)

Share Button