СЪОБЩЕНИЕ

От

Клуба на адвокатите франкофони

 

Уважаеми колеги,

Парижка адвокатска колегия организира стаж за адвокати през месеците октомври и ноември 2014 г.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: преди 30 юни 2014 г.

Стажът е разделен на две части – 1 месец в училището за адвокати към ПАК, теоретични занимания;

1 – месец /ноември/ – практически стаж в адвокатска кантора в Париж.

Еднодневно посещение в Брюксел с визита на институциите на ЕС.

Присъствие на съдебни заседания в различни съдебни институции.

Изисквания към кандидатите:

Адвокати, вписани в САК, преди не по – малко от 3 месеца от датата на подаване на документите за стаж.

Възраст – под 40 години.

Много добро владеене на френски език.

Разноски: стажантите сами поемат организацията и разноските по пътуването и престоя в Париж. За обучението в училището за адвокати участниците са освободени от такса.

Кандидатите, отговарящи на условията следва да изпратят ДИРЕКТНО на посочения по – долу адрес следните документи на френски език:

–          автобиография;

–          мотивационно писмо;

–          удостоверение от САК, че са вписани от най – малко от 3 месеца в САК;

–          ако кандидатът е препоръчан от САК, препоръчително писмо;

–          снимка

Одобрените кандидати изпращат и документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност” за нанесени щети на трети лица за времето на стажа.

 

Адресът на който следва да се изпрати по пощата комплектованото досие на кандидата е:

Département des relations internationales

Programme du stage international

Ordre des avocats de Paris

9 -11, Place Dauphine

75053 Paris Cedex 01

 

При изпращане по ел. поща, моля да изпратите документите на следния адрес: alegrand@avocatparis.org

Завсичкидопълнителнивъпросиотносностажаможетедасеобръщатекъм  M. Philippe Georgiades, Directeur du Département des Relations Internationales du Barreau de Paris: pgeorgiades@avocatparis.org или на телефон: + 33 1 44 32 48 09

Кандидатите, желаещи да кандидатстват и за стипендия /2 броя/, която тази година се отпуска от Френско посолство в София /покрива разноските по престой/ могат да се обърнат за повече информация към Mme MinellaMujdzic, Chargée de mission Coopérationinstitutionnelle et technique: 02 937 79 11; e-mail: minella.mujdzic@institutfrancais.bg

Кандидатите, които желаят да получат препоръка от Клуба на адвокатите франкофони, относно нивото на владеене на френски език могат да заявят час за среща на ел. поща: office@avocatsfrancophonesbg.eu

/Таксазаизпит: 30 лв. ЧленоветенаКлубанаадвокатитефранкофонисаосвободениоттакса/

Share Button