УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

С молба свободен текст до Председателя на УС на сдружението, в която се декларира, че кандидатът е правоспособен адвокат, вписан в съответната адвокатска колегия, владее френски език и приема Устава на сдружението.

Членският внос за членове физически лица е 96 лв. за една календарна година, платим на две вноски за шестмесечие. Встърителната вноска е 25 лв.

Членският внос за ЮЛ е в размер на 600 лв. годишно, платим на две равни вноски по шестмесечие. Встъпителната вноска за членове ЮЛ е в размер на 250 лв.

Членският внос и встъпителните вноски се внасят по банковата сметка на Клуба:

IBAN: BG 13 RZBB 9155 1004 003479

BIC: RZBBBGSF

Райфайзен Банк; България; София1463, ул. “Христо Стамболски” № 3

Титуляр на сметката: Сдружение “Клуб на адвокатите франкофони”

За повече подробности виж Устава на сдружението.

Share Button