Monthly Archives: December 2013


  • Франкофонията със своя структура в адвокатурата

    в. „Банкер“ 15.11.2013 Френските традиции и практики в упражняването на адвокатската професия ще ползват колегиите у нас. Инициативата е на представения преди дни „Клуб на адвокатите франкофони”, в който членуват вече 25 корпоративни и самостоятелно практикуващи юристи. Целта на организацията, която е отворена за присъединяване на още членове, е да бъде създадена общност от съмишленици […]


  • Наложени имуществени санкции на Люксембург

     www.curia.europa.eu Служба „Преса и информация“ Съд на Европейския съюз ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 152/13 Люксембург, 28 ноември 2013 г. Решение по дело C-576/11 – Комисия/Люксембург На Люксембург са наложени имуществени санкции поради неизпълнение на решение на Съда от 2006 г. във връзка с неправилно транспониране на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води Съдът осъжда Люксембург да заплати […]