sample page

На 17. 07. 2013 г. СГС вписа учреденото от 23 адвокати от страната сдружение с нестопанска цел “Клуб на адвокатите франкофони” в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към същия съд.

Учредителите, 23 колеги от Софийска адвокатска колегия и Благоевградска адвокатска колегия си поставихме за цел:

1. Улесняване на връзките между организации на адвокати от България и Франция;

2. Обмeн на информация относно упражняване на адвокатската професия между адвокатите и адвокатурите от България, Франция и адвокатските колегии на страните от франкофонската общност, включително относно професионалната етика и професионалното обучение съгласно действащото национално право, а също така и конкретни инициативи по действащи споразумения между организации на адвокати от Франция и България;

3. организирането на обмен и различни формати на срещи, особено в сектора на професионалната квалификация, както и относно организации на млади адвокати и индивидуални млади адвокати;

4. насърчаване в дългосрочна перспектива на професионалните и личните контакти между адвокатите от България, адвокатите Франция и адвокати от страни от франкофонската общност;

5. генериране на съвместни идеи и инициативи за защита на общите интереси в адвокатската професия, както и всякакъв друг проект, изискващ подобно взаимодействие, включително пред различни общоевропейски форуми и организации.

Инициативата за учредяването на “Клуба на адвокатите франкофони” бе стимулирана до голяма степен от подписаното споразумение между Софийската адвокатска колегия и Парижката адвокатска колегия през месец януари 2013 г. Като адвокати – франкофони приветстваме тази инициатива на Ръководството на САК и Софийски адвокатски съвет. Ние, членовете на сдружението считаме, че цитираното споразумение е една добра база за развитие на отношенията между българските и в частност софийските адвокати и френските колеги.

Сдружението е отворено за нови членове, като ще се стреми да развива дейността си с активното участие на всички членове.

/За подробно запознаване с дейността на Клуба виж Устава на сдружението/

Share Button